utilities
Subscription version
Link
Visitors: 236770
Online: 2
Số lượt xem: 1078
Posted at 08:50' 27/05/2014
Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Núi Thành – Tỉnh Quảng Nam. Nguồn vốn ITALIA

Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ mời thầu cho dự án. Bao gồm:

-    Xây dựng 7,541km cống hộp thoát nước B = 1,2 – 2,4m.

-    Xây dựng 57,194km ống thoát nước HDPE tự chảy D=300-500mm

-    Xây dựng 10 trạm bơm nước thải trên mạng lưới đường ống thoát nước thải

-    Xây dựng nhà máy XLNT công suất 10.000 m3/ngđ

-    Cung cấp một số trang thiết bị phục vụ thu gom và chôn lấp chất thải rắn.