utilities
Subscription version
Link
Visitors: 236771
Online: 3
Số lượt xem: 774
Posted at 08:49' 27/05/2014
Dự án phát triển toàn diện Kinh tế - Xã hội thành phố Thanh Hóa. Nguồn vốn ADB.

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành một thành phố năng động, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, củng cố vai trò là thủ phủ và động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh. Đây là một dự án toàn diện và gắn kết trên nhiều lĩnh vực, tập trung đầu tư chiến lược vào phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phát triển công nghiệp và du lịch, đồng thời tạo ra cơ sở để đạt được mục tiêu nêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa là đưa thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị loại I vào năm 2015. Dự án sẽ góp phần xây dựng một “xương sống” vững chắc gồm các thành phố trung gian đóng vai trò quan trọng trong vùng cũng như trên phạm vi toàn quốc. Tác động dài hạn dự kiến của việc phát triển toàn diện thành phố Thanh Hóa sẽ là tăng quy mô dân số đô thị, giảm tỷ lệ dân nông thôn di cư tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và tạo việc làm để giúp giảm nghèo đói. Dự án cũng nhằm xây dựng một mô hình phát triển đô thị hiệu quả và được quản lý tốt, có thể áp dụng tại các thành phố quy mô vừa khác.

Năm hợp phần của dự án sẽ giúp đạt được các mục tiêu nêu trên:

(1) Phát triển đường đô thị,

(2) Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước,

(3) Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải,

(4) Phát triển nguồn nhân lực

(5) Phát triển du lịch.

Các hợp phần 2 và 3 và một phần trong hợp phần 1 được coi là các khoản đầu tư ưu tiên để giải quyết các vấn đề môi trường nghiêm trọng. Phát triển đường đô thị, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch sẽ giúp tăng cường và tái tập trung những xu hướng phát triển trước đó của thành phố.

Công ty đã đảm nhận thực hiện việc thiết kế cơ sở và nhà máy xử lý nước thải cho thành phố Thanh Hoá với công suất 15.000 (m3/ngđ)

                                          Phối cảnh cho nhà máy xử lý nước thải thành phố Thanh Hoá

Những hình ảnh của Nhà máy sau khi xây dựng