utilities
Subscription version
Link
Visitors: 236774
Online: 6
Số lượt xem: 681
Posted at 08:51' 27/05/2014
Dự án cải thiện chất lượng nước khu vực cầu Nhật Bản, Tp.Hội An. Nguồn vốn JICA

Dự án cải thiện chất lượng nước khu vực cầu Nhật Bản, Tp.Hội An nhằm cải thiện tình hình vệ sinh và phòng chống ngập úng, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và dịch vụ của các công ty vận hành.

Mục tiêu của dự án :

(i) Giảm thiểu ngập úng trong khu vực dự án;

(ii) Nâng cấp hệ thống mạng lưới và các cơ sở hiện trạng;

(iii) Mở rộng mức độ bao phủ thoát nước lên 80-90% từ nay tới năm 2020;

(iv) Xử lý nước thải để có thể sử dụng nước thải sau xử lý như là tài nguyên;

(v) Thúc đẩy phương pháp cung cấp dịch vụ theo định hướng thị trường ;

(vi) Thúc  đẩy nhận thức tốt hơn về tác  động của vấn đề vệ sinh lên sức khỏe cộng đồng, bền vững môi trường và phát triển kinh tế thông qua giáo dục cộng đồng;

(vii) Dần dần thay thế các trợ cấp bù chi phí bằng phí sử dụng dịch vụ thoát nước;

                                                   Hình ảnh phối cảnh Nhà máy xử lý nước thải Chùa Cầu

Các hạng mục đầu tư:

- Xây dựng trạm XLNT chùa Cầu với công suất 2.000 (m3/ngđ).

- Cải tạo và mương hóa, cống hộp hóa tuyến kênh thoát nước Ồ Ồ có kích thước B=1000 (mm) đến B=3000 (mm) dài khoảng 2,7 km.